کرکر نویسی

  1. E

    Programming languages  Rr nus ba atun

    قسمت دوم کرکر نویسی با پایتونتوی قسمت قبل یاد گرفتیم که کمبو رو لود کنیمحالا میخوایم یاد بگیریم چطوری درخواست get و post بفرستم و باهاش هدر و پست دیتا هم بفرستیمimport requestsr = requests.requests("<method>" , headers=<head> , data=<post_data>)خب از اول که بیاین...
  2. E

    Tutorials  Cracking with python part - 1

    :قسمت اول کرکر نویسی با پایتون